LIIT Achievements
Our Star Performers
Our MCA Toppers
      Dhanashree Phatak 99% S K Somaiyya
      Pooja Kamble 98% S K Somaiyya
      Nirmala Nair 92% Model College
2014-2015 SEM-5 TYCS & TYIT
Payal 82% Khalsa
Renuka 81% Somaiyya * 82 Java
Kokila 81% SIES * 82 Java
Dhanashree 78% Somaiyya * 80 Java
Shrilata 71 % Acharya
Roshani 77% Vidyalankar
Priya 73% Ruparel
Surabhi 71% Ruparel
Vaibhav 68 % Kirti
2013-2014 SEM-5 TYCS & TYIT
Tanay 81% Ruparel
Shweta 74% YCC
Rishita 70% MCC
Sanjana 66% Ruparel
Swaroop 65% Kirti
2013-2014 TYCS & TYIT
Jennifer 90% SIES* 93
Akash 83% MD*84 Java  
Vishnu 82% Acharya  
Dinesh 81% Acharya  
Chaitali 80% Dnyansadhana  
Komal 74% Acharya  
2011-2012 TYCS & TYIT
Teni 81% 1st SIES
Jagruti 80% 1st Model  
Roshan 78% 4th Ruparel  
Rishikesh 76% 1stSomaiyya  
We Bring Out The Best In You @ LIIT !
 
Copyright (c) lalitainstitute.com. All rights reserved. Developed by Logical Solutions.